40jaar home

visie visie werkvormen contact visie links

Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  

De Pas

Praten over problemen, creŽert problemen,
praten over oplossingen genereert oplossingen.
CANO de Pas biedt intensieve contextbegeleiding aan 13 adolescente jongens (14-18 jaar) en hun gezinnen, waarvan aan maximum 4 jongens in combinatie de module verblijf kan aangeboden worden.
De Contextbegeleiding kan voor een paar jongens ook onder de vorm van contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (voorheen Begeleid Zelfstandig Wonen / BZW).
Er kan beroep gedaan worden op ondersteunende begeleiding in het Reisburo of de Roulot.
Kortdurend crisisverblijf (maximum 2 weken) is voorzien voor jongens van de lopende contextbegeleidingen, alsook voor noodsituaties, voor zover er ruimte is.

De doelgroep van de Pas bestaat uit jongens van 14 tot 18 jaar, die verblijven in een Gemeenschapsinstelling, of jongens met een gelijkaardig profiel (begeleidingen in het kader van de bijkomende erkenning, de vroegere GKRB's): jongens die verblijven in de Gemeenschapsinstelling, maar ook zij die vertoeven 'aan de poort van' de Gemeenschapsinstelling, alsook jongens met een 'complexe' problematiek.

Indicatie en contra-indicaties
Indicaties:
- Geprotocolleerde samenwerking met de gemeenschapsinstelling:
CANO De Pas is ertoe gebonden om jaarlijks minimum 11 jongens een begeleiding te bieden aansluitend op een verblijf in de Gemeenschapsinstelling. Graag willen wij ons openstellen tot uitputting van dit cijfer. De geprotocolleerde verbintenis maakt dat we eerder afgestemd zijn op een groep van jongeren die toch wel gemeenschappelijke kenmerken vertoont: plegen van delicten, hoge aantrekking tot risicogedrag, druggebruik - dealen, ernstige breuken in de leefomgeving, negatieve ervaringen met volwassenen, negatieve schoolervaringen, recidief spijbelen of afgehaakt op schools vlak.
- Andere aanmeldingen:
Aangemelde jongeren die niet in de gemeenschapsinstelling werden opgenomen, sluiten best aan bij dit profiel. De leefsituatie van de aangemelde jongere (en zo ook de leefomgeving) moet immers een Ďmulti Ė modulaireí begeleiding aan hoge intensiteit rechtvaardigen. Zo niet kan de begeleiding zelfs contraproductief zijn.
- Opstartcriterium:
Minimum ťťn volwassene dient zich bereid te stellen een engagement mee vorm te geven.
- Bereidheid tot samenwerken:
Minimale bereidheid tot samenwerking is voldoende. Een begeleiding accepteren om zodoende de gemeenschapsinstelling te kunnen verlaten, is voldoende.
- Prioritair toe te wijzen hulpvragen (voorheen Knelpuntdossiers):
CANO De Pas is bereid mee te investeren in de zogenaamde íknelpuntdossiersí door het inzetten van haar expertise, zijnde: exploratie van het netwerk, in kaart brengen van protectieve factoren en resources, zoeken van de motivatie van de cliŽnt en de integratie in de eigen leefomgeving. We willen meegaan in het daartoe voorziene overleg.

Contra-indicaties:
- Te beperkte competenties:
Jongeren waarvan ingeschat wordt dat zelfs met intensieve ondersteuning normale ontwikkelingstaken niet bereikt zullen worden op middellange termijn.
Het kan jongeren betreffen die niet meekunnen in zelfs buitengewoon onderwijs, of die vanuit een psychiatrische problematiek zich niet op een veilige manier in de maatschappij kunnen begeven.
- Te hoge intensiteit van het hulpaanbod:
De leefsituatie van de aangemelde jongere (en zo ook de leefomgeving) moet een Ďmulti Ė modulaireí begeleiding aan hoge intensiteit, rechtvaardigen. Zo niet kan de begeleiding zelfs contraproductief zijn.

Regio
Begeleidingen worden gevoerd in de gehele regio Vlaams Brabant en Brussel.


Methodiek
De Pas als deel van de Cano-groep streeft ernaar de jongeren maximaal te richten op een re-integratie in de eigen leefomgeving. Het vinden van en responsabiliseren van sleutelfiguren is hiervoor van cruciaal belang.

Vanuit het model van Signs of Safety en de driekolommen bevragen we de bezorgdheden van verwijzers, ouders en jongere en andere betrokkenen en screenen we uitgebreid de sterktes en hulpbronnen van de cliŽnten en de leefomgeving. Van daaruit pogen we een brug te slaan tussen de zorgen, dat wat de cliŽnt bereiken wil en de nodig (wenselijk) te bereiken doelen. We trachten zo tevens de motivatie van de cliŽnt te beÔnvloeden in functie van mandaat en hulpverleningsrelatie.
Naast de bezorgdheden en doelstellingen van de cliŽnt in functie van wat zij willen bereiken, zijn de verwachtingen en doelstellingen van de verwijzer van wezenlijk belang. Ze bieden immers het noodzakelijke kader waarbinnen de begeleiding dient vorm te krijgen.

We bouwen een begeleidingsaanbod uit waarbij we ons laten leiden door wat werkt in de jeugdhulpverlening (zie Grietens, Mercken e.a. alsook jeugdinterventies.nl). Daarnaast willen we de dienst en begeleiding verder uitbouwen volgens de modellen van Signs of Safety (Turnell & Edwards, S.Parks e.a.) en Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (H. Omer e.a.).
Verder putten we inspiratie uit MST (onder andere Scott Hengeler) en door gevolgde vorming en training binnen de Solution Focused Brief Therapy, SFBT (o.a. M. Durrant, I.K.Berg en S. de Shazer, M. Le FŤvere de ten Hove e.a.).

Contextbegeleiding
Bij elke opname zal een medewerker van het team van De Pas instaan voor begeleiding van de jongere en zijn leefomgeving. Deze begeleider wordt systematisch en methodisch ondersteund door een werkbegeleider (supervisor).

Intakeprocedure en intakeperiode
Naar gelang van de verblijfplaats van de jongere begeven we ons eerst naar de gemeenschapsinstelling dan wel naar waar de jongere verblijft in de leefomgeving. Het gebeurt dat een intake doorgaat op de dienst aan de Oudebaan, 263 te Leuven. Een viertal 'gesprekken voorafgaand aan opstart' vinden plaats. Gesprekken waarbij:
- de dienst uitgebreid wordt voorgesteld. De cliŽnt wordt geÔnformeerd naar wat hij kan verwachten, hoe en wat een begeleiding kan inhouden.
- het netwerk in kaart wordt gebracht en zo mogelijk aanspreken en betrekken in de intake.
- In kaart brengen van sterktes en noden van de jongere en zijn leefomgeving.
- Verkennen wat het gezin wil bereiken met de begeleiding en proberen eerste doelstellingen te formuleren, naast het kader en de doelstelleningen vanwege de verwijzer.
De praktijk lijkt uit te wijzen dat tussen een eerste contactname met de jongere en daadwerkelijke opstart een periode van drie ŗ vier weken ligt. Ervaring lijkt aan te tonen dat een uitgebreide intake met deze doelgroep het resultaat sterk positief beÔnvloed.Bereikbaarheid
coördinaten van de Pas.
TopLaatst bijgewerkt op 5 december 2013. webmaster - vzw Sporen