40jaar home

visie visie werkvormen contact visie links

Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  


't Zij-Huis

't Zij-Huis is een onderdeel van MFC Sporen en biedt begeleiding aan meisjes tussen 14 en 18 jaar (20 jaar). Indien mogelijk wordt 15 jaar als minimale opnameleeftijd gehanteerd.
't Zij-Huis kan samen maximum 19 gezinnen contextbegeleiding bieden, waarvan voor 10 meisjes in combinatie met verblijf (leefgroep of TCK/studiotraining), en voor 3 meisjes in combinatie met dagbegeleiding in groep.
De contextbegeleiding kan voor een paar meisjes ook onder de vorm van contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (voorheen Begeleid Zelfstandig Wonen / BZW). Er kan beroep gedaan worden op ondersteunende begeleiding in het Reisburo of de Roulot.

De doelgroep bestaat uit meisjes die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden en waar ouders (en andere mensen uit de familiale context) en/of de jongere het gevoel hebben er (tijdelijk) niet alleen meer uit te geraken. We verwachten van de jongere en de ouders een zekere motivatie en bereidheid tot samenwerking.
Vaak betreft het meisjes die een hele geschiedenis achter de rug hebben en zich in een complexe situatie bevinden, en waar het samenleven in de (eigen of vervangende) context (tijdelijk) niet meer lukt.

Om de begeleiding optimaal te laten verlopen wordt aan elk gezin van bij kennismaking een “contextbegeleider” toegewezen die het gezin gedurende het hele parcours zal volgen. Dit geeft aan de gezinnen ook stabiliteit in dialoog.


Indicaties en contra-indicaties
Van de gezinnen wordt een minimum aan bereidheid tot engagement en samenwerking verwacht.

Contra-indicaties zijn:
Ernstige afhankelijkheidsproblematiek.
Ernstige communicatiemoeilijkheden met het meisje of met de context omwille van anderstaligheid (geen Nederlands, Engels of Frans).
Ernstige psychiatrische problematiek.
Verstandelijk te zwakke begaafdheid. Een fysieke handicap die de mobiliteit ernstig belemmert.
Gebrek aan motivatie tot dagbezigheid.

Regio:
Omwille van de opdracht tot contextbegeleiding (veelvuldige contacten aan huis) kiezen we voor een optimale bereikbaarheid en richten we ons op gezinnen in het bestuurlijk arrondissement Leuven.

Algemene werkingsprincipes

Context-en gezinsgericht werken:
We zien het gezin en de familiale context als de focus van de hulpverlening. De cliënten bepalen mee de doelstellingen van de hulpverlening, evalueren mee en sturen mee bij.
Er wordt gezocht naar de krachten van het gezin als middel om emancipatorisch te werken met het hele gezin.'t Zij-Huis ondersteunt de natuurlijke zorgdragers in hun ouderlijke vaardigheden en posities.
Het natuurlijk netwerk van het gezin wordt versterkt en er wordt gezocht naar mogelijkheden om de jongere te (her)verbinden met zijn context. Belangrijk voor onze werking is dat er over individuele leefgewoonten van de jongeren uitdrukkelijk afspraken gemaakt worden met de gezinnen.

Vraaggericht en emancipatorisch werken:
't Zij-Huis vertrekt vanuit de vraag van het gezin en de jongere en streeft ernaar de hulp daar zo goed als mogelijk te laten op aansluiten, rekening houdend met de grenzen van de eigen dienst.
De relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en partnerschap. Er wordt in dialoog gegaan over probleemdefinities, hulpvragen, werkpunten, doelen en oplossingen.
Emancipatorisch werken is afstemmen op de krachtbronnen en de hulpvragen van de cliënt, samen naar oplossingen zoeken, samen interventies ontwerpen, samen evalueren, samen bijsturen ...


Contextbegeleiding
Een jongere en haar context wordt aan huis begeleid. Eén keer per week komt er een contextbegeleider van ‘t Zij-Huis aan huis om samen te zoeken naar hoe het samenleven beter kan lopen. Samen met het gezin worden hiervoor doelstellingen bepaald. Als er een verwijzing gebeurde door een gemandateerde voorziening (OCJ of VK) of de jeugdrechtbank, wordt de opdracht van de aanmelder hierbij niet uit het oog verloren.
Indien nodig kan één van de andere modules toegevoegd worden:

Dagbegeleiding in groep
Deze begeleidingsvorm biedt de mogelijkheid voor meisjes om na schooltijd of na de dagactiviteit naar het huis van ‘t Zij-Huis komen. Er is de mogelijkheid tot studiebegeleiding, een warme maaltijd, oefenkansen in de omgang met leeftijdsgenoten en het aanleren van sociale en/of praktische vaardigheden. Een meisje kan als ze dat wil ook een individuele begeleider toegewezen krijgen, die tijd maakt voor het bespreken van thema’s die moeilijk lopen en oog heeft voor eventuele praktische regelingen. Het aantal dagen dat jongeren kunnen komen varieert van één weekdag tot alle weekdagen. De beschikbare uren worden steeds per situatie apart besproken. Ook onder deze begeleidingsvorm behoudt de contextbegeleider het wekelijks gesprek met de context.

Verblijf: de leefgroep
Waar dit tijdelijk nodig is kunnen jongeren na schooltijd of na hun dagactiviteit ook in het huis van‘t Zij-Huis terecht om er samen te leven met andere meisjes en er te overnachten. Er wordt gewerkt met een aanpak ‘op maat’, wat betekent dat de leefgroepbegeleiding moet aansluiten bij de vragen van gezinnen en de opdracht van verwijzers. ’t Zij-Huis wil mogelijk maken dat ouders verantwoordelijk kunnen blijven voor het opgroeien van hun kinderen, ook als deze (tijdelijk) niet meer inwonen. Jongeren blijven deel uitmaken van hun gezin. Alle gezinnen hebben daarom nadrukkelijk inspraak in de afspraken, vrijheden en regels die in de leefgroep met de jongeren worden gemaakt. Het gaat hier over alle gewoontes van het dagelijks leven:
vrijheden, ontspanning, studieafspraken, straffen en belonen, enz. De leefgroepwerking is flexibel ingericht: gezinnen zoeken constant samen wanneer overnachting nodig is. Om de werking leefbaar te houden zijn er wel een aantal afspraken die voor alle jongeren gelden. Voorbeelden daarvan zijn terug te vinden in de onthaalbrochure die gezinnen ontvangen bij de kennismaking.
Algemeen kan onder twee vormen beroep worden gedaan op de leefgroepwerking: voor een kort crisisverblijf van maximum 14 dagen, of voor een langer verblijf. Elk meisje krijgt (of behoudt, als zij daarvoor reeds aanwezig was in de formule van dagbegeleiding in groep) een individuele begeleider. Het aantal aanwezige begeleiders in de leefgroepwerking is afhankelijk van het aantal jongeren in huis.
Elke 14 dagen wordt er een groepsgesprek georganiseerd waarbij de leefgroepbegeleiders mededelingen of vragen vanuit het team kunnen bespreken en de meisjes zelf ook inspraak hebben in het dagelijks samenleven. Ook bij het gebruik van de leefgroepwerking behoudt de contextbegeleider het wekelijks gesprek met de context.

Verblijf: TCK-begeleiding (Trainingscentrum Kamerwonen)
Deze werkvorm is gericht op jongeren die in de toekomst alleen willen wonen omdat zij samen met hun context beslissen dat het om één of andere reden niet meer aangewezen is om terug definitief samen thuis te wonen. Meisjes moeten minimum 16 jaar zijn om te kunnen opstarten in de TCK-werking. ‘t Zij-Huis heeft in het huis 6 studios, ingericht met kitchenette en andere leefmeubels. Samen met de verschillende betrokkenen ( de jongere, de context, de begeleiding van ‘t Zij-Huis en ,indien betrokken, een consulent) worden er doelstellingen afgesproken waar rond gewerkt wordt, met zicht op de vaardigheden die nodig zijn om alleen te kunnen gaan wonen. Elk meisje behoudt een individuele begeleider. Ook bij de verandering naar een TCK-begeleiding behoudt de contextbegeleider het wekelijks gesprek met de context.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Meisjes moeten 17 jaar zijn om te kunnen opstarten op CBAW. De jongeren worden niet meer begeleid in het huis van ‘t Zij-Huis, maar op een kamer of een studio in het Leuvense. Er is opvolging en ondersteuning vanuit 't Zij-Huis. Een vaste begeleider komt wekelijks minimum eenmaal langs. Deze hulp is in de eerste plaats praktisch, administratief en financieel maar andere gespreksthema’s kunnen ook aan bod komen, afhankelijk van de afgesproken doelstellingen.
Ook bij de keuze voor CBAW behoudt de contextbegeleider een regelmatig gesprek met de context, zodat jongeren en hun context op de hoogte blijven van elkaars leefsituatie en op elkaar beroep kunnen doen voor dagdagelijkse of bijzondere uitdagingen.

Intakeprocedure
Eerst wordt er een kennismakingsgesprek georganiseerd waarin wordt afgetoetst bij ouders (en/of andere mensen uit de context) en de jongere wat hun vraag is en wat hun verwachtingen zijn. Bij een vraag voor verblijf wordt ook een voorstelling van de residentiële werking gegeven en krijgen ouders en jongere een rondleiding in huis. Hierna volgt de intake waarop naast ouders (en/of andere mensen uit de context) en de jongere ook de aanmelder of, bij aanmelding door de jeugdrechtbank of de gemandateerde voorziening, de consulent wordt uitgenodigd. Bedoeling hierbij is de vraag van de verschillende partijen en, indien betrokken, de opdracht van de consulent zo duidelijk mogelijk te krijgen.
Bij een vraag voor enkel contextbegeleiding of voor contextbegeleiding aangevuld met dagbegeleiding in groep is het intakemoment ook het effectieve opstartmoment.
Bij een vraag voor verblijf zal het intaketeam – na bespreking- een opnamedatum voorstellen. Indien om welbepaalde redenen wordt beslist niet tot residentiële opname over te gaan kan wel steeds mobiel worden opgestart.

Het team
Het begeleidingsteam is als volgt samengesteld:
- 1 teamcoördinator die instaat voor de dagdagelijkse aansturing van het team op pedagogisch en praktisch-organisatorisch vlak.
- 1 halftijds staflid, verantwoordelijk voor de aansturing van de contextgerichte werking en de werkbegeleidingen.
- 8 begeleiders / contextbegeleiders dieUitgebreide informatie over ons aanbod en onze visie vindt u
in de infobrochure 't Zij-Huis
Bereikbaarheid en coördinaten: op de contactpagina

Het team van MFC 't Zij-Huis is bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur.


TopLaatst bijgewerkt op 6 maart 2015. webmaster - vzw Sporen