40jaar home

visie visie werkvormen contact visie links

Quick Links: 

Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  

Crisishulp aan Huis


Crisis

Soms loopt het moeilijk in een gezin:
  • er wordt steeds ruzie gemaakt
  • er is geen begrip meer voor elkaar
  • de omgeving maakt zich zorgen
  • de sfeer is voortdurend gespannen
  • het wordt moeilijk om nog voor de kinderen te zorgen
  • er zijn meer contacten met de politie
  • iemand heeft het gevoel thuis weg te willen
  • de maat is vol

Doelgroep

Crisishulp aan Huis richt zich naar gezinnen met kinderen of jongeren tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met een ernstige crisissituatie.
De gezinsmedewerker komt gedurende 4 weken intensief aan huis.

Het aanbod is gericht op het ongedaan maken van de aanleidingen van de crisis en kan bestaan uit: praktische hulp, begeleiding in het omgaan met kinderen, zoeken naar hoe er beter gepraat kan worden met elkaar, zoeken naar hoe er terug rust kan komen,...
We proberen steeds zo veel mogelijk aan te sluiten bij de vragen van het gezin.


Aanmelden
Een gezin kan op onze dienst terecht via aanmelding door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank van de regio Leuven. Vanaf maart 2014 zal de toewijzing via de nieuwe toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp lopen.
Daarnaast is Crisishulp aan huis Leuven ook ingeschakeld in het netwerk Crisisjeugdhulp, waarbij het Meldpunt Crisisjeugdhulp beroep kan op onze dienst voor Crisisinterventie en Crisisbegeleiding.


Regio
Er wordt gewerkt met gezinnen die wonen in het arrondissement Leuven.


Indicaties en contra-indicaties
In volgende omstandigheden kan een begeleiding principieel van start gaan:
- Er is een vrije plaats gemeld bij de verwijzer.
- Minstens één ouder is bereid tot gesprek met Crisishulp een Huis.
- Bij aanmelding door een CBJ is ook de aangemelde jongere hiertoe bereid (~maturiteit).
- Er kan een afspraak gemaakt worden binnen de 24 uur in/met het gezin, verwijzer en medewerkers van Crisishulp aan Huis. (cfr. erkenningsdecreet)
- Het gezin is beschikbaar voor dagelijkse begeleidingscontacten in een periode van 4 weken.
- Alle inwonende gezinsleden zijn op de hoogte van het begeleidingsvoorstel.
- De sleutelfiguren in het gezin spreken en verstaan Nederlands, Frans of Engels.
- De consulent(e) schat in dat er voldoende veiligheid is voor een mobiele begeleiding.
- Ook een terugkeer naar huis als nieuwe kans tot samenwonen kan een indicatie zijn voor het inzetten van Crisishulp aan Huis.

In deze omstandigheden is voorafgaand overleg nodig:
- Bij heraanmelding van een gezin wordt nagegaan of er nieuwe elementen zijn die een tweede begeleidingsperiode verantwoorden.
- Bij taalproblemen wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om in hoge frequentie iemand erbij te kunnen hebben die kan tolken (al of niet professioneel) en in die rol kan geaccepteerd worden door de gezinsleden.
- Bilocatie: zowel praktische haalbaarheid (onderlinge afstand) als beschikbare tijd per locatie hebben invloed op de frequentie die kan aangeboden worden. Een begeleiding vereist evident een intense samenwerking nodig op beide locaties. Afhankelijk van de begeleidingsdoelen kan de beschikbare tijd van 4 vier weken krap zijn, en zal er meer dan gemiddeld een beperkte verlenging overwogen worden.
- Ernstige agressie kan een tegenindicatie zijn om een gezinsmedewerker alleen op verplaatsing te laten werken. We zullen dan nagaan of er afdoende voldoende valabele alternatieven beschikbaar zijn. Bijv. is er ruimte om met twee begeleiders te werken ? is er mogelijkheid en bereidheid om regelmatig in een andere omgeving te werken (op onze dienst, op een andere locatie met sociale controle ...) ?
- De consulent(e) kan niet aanwezig zijn bij het startgesprek. Er wordt dan gezocht op welke andere manier de reden waarom de consulent(e) crisishulp voorstelt zo concreet mogelijk en zeer duidelijk kan zijn bij start van de begeleiding. Bijv. via een collega-consulent(e) die erbij kan zijn, via een voorafgaand telefoongesprek, vanuit een voorafgaand gesprek.


Top

Traject

Crisishulp aan Huis werkt volgens een specifiek traject van 4 weken:

In de eerste week wordt onze dienst voorgesteld. Met elk gezinslid apart wordt gezocht naar wat hij, zij kan doen om de situatie te veranderen. Daarna zitten we met het gezin samen om te luisteren naar wat elk gezinslid wil doen om de situatie te veranderen. Met deze doelstellingen gaan we aan de slag.

Na 2 weken wordt er samen met het gezin stil gestaan bij het verloop van de begeleiding en kijken we hoe we verder gaan? Eventueel worden er aanpassingen aangebracht waar we in week 3 mee verder gaan.

In de vierde week wordt er gewerkt naar afronding. Er worden afsluitende gesprekken gedaan en gezocht naar eventuele vervolghulp.

Eén maand na afsluiting van de begeleiding wordt er bij elk gezin langs gegaan om te kijken hoe de begeleiding ervaren werd.

Wanneer een gezin wordt aangemeld wordt er steeds binnen de 24 uur contact opgenomen met het gezin.

Tijdens de begeleiding is de gezinsmedewerker 24 uur op 24 bereikbaar voor het gezin via een semafoon.
De gezinsmedewerkers kunnen op hun beurt permanent beroep doen op de supervisoren.

Op regelmatige tijdstippen wordt overlegd met de consulent.


Onderzoek

Om te weten hoe onze begeleidingen verlopen en hoe we ze kunnen verbeteren neemt Crisishulp aan Huis deel aan een onderzoek dat werd opgezet door de universiteiten van Brussel (VUB) en Leuven (KUL).

Onderzoeksconcept:
- Maakt CAH verschil in het gezin?
- Wat is de impact van een begeleiding van CAH in het gezin?

Onderzoeksvraag:
- Heeft het gezin opnieuw perspectief in de opvoedingssituatie opgebouwd doorheen de begeleiding van CAH, en ook nog nadien?

Aan alle gezinnen vragen we om op 3 momenten enkele vragenlijsten in te vullen. Er zijn vragenlijsten voor de ouders en voor de jongeren.


Grondslagen

De werking van Crisishulp aan Huis baseert zich op het model ‘homebuilders’ dat sinds 1974 wordt aangeboden in de Verenigde Staten en van daaruit verder werd verspreid. Het werd ontwikkeld in het Institute for Familiy Development te Seattle, U.S. waar het model nog steeds wordt geactualiseerd en getraind.


TopContact

coördinaten van Crisishulp aan Huis.

Wij zijn steeds tijdens de kantooruren te bereiken (9:00-17:00).
TopLaatst bijgewerkt op 15 januari 2014. webmaster - vzw Sporen