40jaar home

visie visie aanbod werkvormen contact links
Quick Links: 

MFC  
Nieuws  
Vacatures  
Medewerkers  

Jeugdoase  
Kinderdorp  
De Triangel  
Thuisbegeleiding  
Crisishulp  

| aanbod | structuur | organigram |


Aanbod


Hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdzorg is georganiseerd in een aantal vaste werkvormen. Sinds 2007 neemt Sporen deel aan een project waarbij de hulpverlening flexibeler kan ingezet worden en de tussenschotten tussen de werkvormen weggehaald kunnen worden: het Multi Functioneel Centrum (MFC).


Residentiële begeleiding in begeleidingstehuizen:
Kinderen en jongeren verblijven in een leefgroepen. Ze gaan van daar uit naar school of naar het werk. De weekends en de vakantieperiodes kunnen gedeeltelijk of geheel thuis doorgebracht worden. Hierover worden afspraken gemaakt op maat van de mogelijkheden van het gezin.
In deze begeleidingstehuizen kan voor adolescente jongeren die geen perspectief hebben om terug naar huis te kunnen, en doorgroeien naar alleen wonen, ook de formule van studiotraining (TCK) aangeboden worden, mogelijk gevolgd door begeleid zelfstandig wonen (BZW).
Kinderdorp te Hoeilaart en Jeugdoase te Heverlee zijn de twee begeleidingstehuizen van vzw Sporen.

Begeleiding in een dagcentrum:
In een dagcentrum worden jongeren na school opgevangen. Ze gaan echter elke avond naar huis. Ook tijdens de weekends zijn ze thuis. Tijdens de schoolvakantieperiodes zijn er overdag activiteiten in het dagcentrum.
Sporen heeft een erkenning voor een dagcentrum: de Triangel.

Mobiele begeleiding:
 • Thuisbegeleiding:
  De begeleiders van een thuisbegeleidingsdienst komen aan huis bij de gezinnen. Daar wordt er samen met de kinderen, de jongeren en de ouders gewerkt.
  Dienst Thuisbegeleiding Leuven, of kortweg DTL, is zo’ thuisbegeleidingsdienst.
 • Crisishulp aan Huis:
  In ernstige crisissituaties waar een uithuisplaatsing van één van de gezinsleden dreigt, kan er een kortstondige (maximum 4 weken) maar intensieve begeleiding opgezet worden. Ook hier zoekt een begeleider de ouders en de kinderen thuis op:
  Dienst Crisishulp aan Huis Leuven.  MultiFunctioneel Centrum (MFC):
  Sinds 2007 loopt er in Sporen het project MFC (multifunctioneel centrum). Sinds 1 september 2010 werd dit project verder uitgebreid.
  De voorbije jaren is er meer en meer gezocht hoe onze hulpverlening nog beter afgestemd kan worden op de noden van de gezinnen. Zo kwamen we tot het aanbod van een multifunctioneel centrum.
  Door verschillende bestaande werkvormen samen te voegen, kunnen jongeren en hun gezin zorg op maat krijgen. Er wordt vraaggericht gewerkt en vragen van gezinnen kunnen gedurende een begeleiding veranderen. In een MFC proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de vraag die zich stelt. Zo kan elk gezin het traject volgen dat voor hen geschikt is.
  In het MFC Sporen hebben we een gedifferentieerd aanbod:
  Elk gezin krijgt een trajectbegeleid(st)er, deze begeleider komt wekelijks aan huis. Er wordt gewerkt met individuele doelstellingen voor de jongere en voor het gezin. Deze worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
  Als het nodig is, kan er een meer ingrijpende hulpvorm aangeboden worden. De jongere kan voor een korte periode begeleid worden in één van de betrokken groepen van Sporen (naschools en tijdens schoolvakantiedagen, maar de jongere slaapt thuis - zoals in het dagcentrumaanbod) of de jongere kan een tijd residentieel (dag en nacht) opgevangen worden in een leefgroep.
  Bij ernstige schoolse problemen met schooluitval kan er beroep gedaan worden op het project Reisburo of de Roulot. Er wordt dan een alternatieve dagactiviteit aangeboden en gezocht naar een hernieuwde aansluiting met een school.

  Vanaf 1 september werd het volledige dagcentrum, samen met 16 thuisbegeleidingsplaatsen en drie leefgroepen geïntegreerd in het MFC. Jongeren die nood hebben aan naschoolse begeleiding of tijdens vakantieperiodes kunnen terecht in de bestaande groepen. De Zwier, de Living en het Traject worden allen deel van het MFC. Bij de bestaande teams komen extra trajectbegeleiders, zodat alle gezinnen wekelijks bezocht kunnen worden.
  Deze drie nieuwe teams vormen MFC het Traject, MFC de Zwier en MFC 't Zij-Huis.

  Het organigram van Sporen werd gewijzigd, zoals je hier kan zien.


  Het project Multifunctionele Centra op de website van Jongerenwelzijn.

  Top • Laatst bijgewerkt op 14 november 2011. webmaster - vzw Sporen